Chraňte půdu


11. 12. 2018

Vedle zemědělství a lesnictví je pro nás půda nezbytná z mnoha dalších důvodů. Tvoří životní prostor pro všechny suchozemské organismy. Je prostředím koloběhu látek v přírodě včetně vody, kterou zadržuje, vsakuje a akumuluje. Probíhá v ní mnoho chemických reakcí a interakcí mezi organismy. Půda působí jako nárazník tlumící změny v ovzduší, zachycuje a zneškodňuje škodliviny a produkuje živiny nezbytné pro rostliny, které jsou potravou dalším organismům, včetně člověka. Půda může být stavebním materiálem i součástí uměleckého díla. To vše však s jednou podmínkou – pokud je v ní život. Potom je úrodná i tvárná.

Půdě nejvíce škodí zástavba – pokud ji pohřbíme asfaltem či betonem, připravíme se tak o všechny její služby. V ČR bohužel stále ubývá zemědělské půdy ve prospěch výstavby silnic a domů, ačkoliv počet obyvatel se už po několik desetiletí skoro nemění. Půdě prospívají šetrné formy zemědělství, avšak škodí intenzivní pěstování spojené s chemizací a častými přejezdy těžkých strojů.

Velkým ohrožením je eroze půdy. Přibližně 53 % z rozlohy ČR je ohroženo erozí. Téměř 20 % je potenciálně silně až extrémně ohroženo vodní erozí a více než 5 % větrnou erozí. Např. po prudkých deštích jsou důsledky hloubkové (výmolné) eroze patrné ve formě hlubokých rýh a splachů půdy na polích. Během několika hodin tak můžeme přijít o hodnotu, která se vytvářela celé věky, neboť 1 cm půdy vzniká v průměru 100 let. Nebezpečná je však i okem nepostřehnutelná eroze plošná, kdy je půda pozvolna vymývána a ochuzována. Jsou tak vyplavovány živiny, práce i peníze, např. ve formě promarněných hnojiv, která po deštích z polí putují potoky do vodních nádrží, kde způsobují růst sinic a řas. Podle posledních analýz může být erodováno až 21 milionů tun půdy za rok, což představuje finanční škodu za 4,3 miliardy korun. V tom však nejsou započteny škody na obecním a soukromém majetku.

Rady pro ekologický přístup k půdě:

  • Chraňte půdu před znečištěním – pozor na motorové oleje, pesticidy, čistící prostředky a další chemikálie, které se musí likvidovat zvláštním způsobem.
  • Snažte se zabránit vysychání půdy. Mokřady, podmáčené plochy i dočasné „bláto“ jsou ve skutečnosti užitečné. Nejlépe půdu chrání pokryv rostlinami – travní porosty, stromy aj.
  • Erozi půdy brání les, křovinaté meze a travnaté plochy v krajině, humus, který půdu stmeluje, aj.
  • Erozi půdy urychluje jízda vozidel mimo cesty, pěstování širokořádkových plodin (např. kukuřice), orba po spádnici, aj.
  • V zimě minimalizujte posypy silnic solí – používejte raději nerozpustné materiály a zavčasu koště.
  • Pokud už budujete zpevněnou plochu (např. stání pro auto či hřiště), musí být propustná pro vodu a obyvatelná organismy – použijte např. zatravnitelné rošty apod.
  • Půdě škodí vypalování mezí na jaře – ničí mimo stařiny i veškeré organismy a je navíc protizákonné.
  • Obecní úřady i další instituce by měly jednat příkladně v hospodaření s půdou a při péči o svěřené pozemky. Dávají tím veřejnosti najevo, že si váží životního prostředí a ovlivňují tak i chování jiných.

Doporučené zdroje: Zpráva o stavu zemědělství za rok 2012, Ročenka životního prostředí 2013, Zpráva o životním prostředí České republiky 2012, www.cenia.cz

Zdroj: http://www.csopvlasim.cz/aktuality/detail/1102

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Kontakt

Zelená Hrabová, z.s.

zelenahrabova@seznam.cz
IČ: 06145655
Paskovská 664/31
Ostrava-Hrabová
72000

Bc. Jana Václavíková, DiS.

tel. 774 854 456
vaclavikova.jana@gmail.com

Jana Batelková, MBA

tel. 733 195 735
Jajka.b@seznam.cz