Kříž v Hrabové z roku 1792


13. 2. 2022

Již v minulosti jsme na našich webových stránkách podrobně informovali o naší myšlence a přání zrestaurovat nejstarší hrabovský kříž z roku 1792, stojící na křížení ulic Jestřábského a Paskovská (u kostela sv. Kateřiny Alexandrijské) v Ostravě-Hrabové. Tento klasicistní kříž s pozdně barokními prvky nás zcela uchvátil a velmi nás trápí, že doposud nebyl zájem a vůle kříž zrestaurovat a tak jej zachovat pro další generace. Je třeba si uvědomit, že v Hrabové téměř žádné památky nemáme, o to více bychom ty stávající měli opečovávat a chránit.

Tento náš nápad opravy kříže jsme rovněž v minulosti řešili s ÚMOb Hrabová a radou MO Hrabová a společně se dohodli, že budeme výběrová řízení sledovat a obec posléze informovat, zda se nový vhodný dotační titul někde objeví.

Po celou dobu tak skutečně sledujeme různá dotační výběrová řízení. Zaregistrovali jsme, že SMO vypsalo pro rok 2022 výběrové řízení na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb na území města Ostravy. Na základě podmínek daného dotačního titulu jsme však zjistili, že případnou dotaci na obnovu hrabovského kříže nakonec z tohoto dotačního titulu využít nelze.

Pátrali jsme dále a objevili možnost získání individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Rozhodli jsme se kontaktovat příslušnou úřednici a vše s ní pečlivě probrali. Zaslali jsme jí veškeré informace o daném kříži (již v minulosti jsme absolvovali setkání se sochařem panem MgA. Tomášem Skalíkem, který nám zpracoval a popsal stav kříže, řešili jsme problematiku památky s památkářem panem Mgr. Martinem Strakošem z Národního památného ústavu v Ostravě; Kostel sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové je totiž kulturní památkou, kolem níž je vyhlášeno ochranné pásmo. Kříž a ani jiné náhrobky z bývalého hřbitova nejsou památkově chráněny, avšak ochranné pásmo slouží k regulaci činnosti ve vztahu k památce – tj. kostelu sv. Kateřiny Alexandrijské). Díky ochrannému pásmu tak bude pravděpodobně potřeba vyjádření k záměru restaurovat kříž ze strany památkářů včetně vypracování Restaurátorského záměru a Závěrečné restaurátorské zprávy.

Dále vzhledem k tomu, že kříž v Hrabové byl vystaven v roce 1792, není zcela jasné, komu kříž vlastně patří (nebavíme se o pozemku, na kterém kříž stojí a který je v majetku MO Hrabová). I tuto záležitost jsme s NPÚ konzultovali, aby nám poslali obecný výklad, který jim k dané problematice poskytlo v roce 2005 Ministerstvo kultury.

„V řadě příkladů jsou vlastníky samostatně stojících drobných památek vlastníci pozemků, na kterých tyto objekty stojí. Jedná se o případy, kdy byla socha, kříž nebo kaplička na dotčeném pozemku postavena před 1. 1. 1951, kdy nabyl účinnosti zákon č. 141/1950 Sb. (občanský zákoník). Takovéto drobné stavby byly majetkem vlastníka pozemku, pokud ze zápisu v pozemkových knihách (uložených na územně příslušném katastrálním úřadu) nevyplýval opak. Následně byl zpravidla pozemek včetně této stavby (kříže, sochy, kapličky) převáděn na další právní nástupce (dědice) předchozího vlastníka, nedošlo-li k tomu, že by při převodu majetku po 1.1.1951 bylo výslovně pamatováno na samostatný osud této věci bez vztahu k pozemku, na kterém stojí.“

Z výše popsaného vyplývá, že pokud je vlastníkem pozemku, na kterém se kříž nachází, náš městský obvod, je potažmo vlastníkem i daného kříže.

ÚMOb Hrabová jsme o našich krocích, předjednání žádosti a získání všech potřebných informací pro podání žádosti již informovali s tím, že nám bylo řečeno, že náš úřad má zájem se o individuální dotaci MSK ucházet. Veškeré podklady jsme úřadu zaslali i s potřebnými kontakty.

Doporučujeme proto včasné zpracování žádosti, rozpočtu opravy kříže a dalších potřebných dokumentů (doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce, jde-li o nemovitost, pak úředně ověřenou kopii výpisu z katastru nemovitostí, není-li nemovitá kulturní památka předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží se vlastnické právo k pozemku, jehož je součástí, dále kopii závazného stanoviska o státní památkové péči, kopii stanoviska územně příslušného stavebního úřadu, projektovou dokumentaci atd), které budou třeba dodat v rámci platné žádosti.

Byli bychom rovněž rádi, kdyby součástí rozpočtu byla i úprava okolí (vytrhat z části přestárlé keře, zasadit nové kvetoucí keře, zvolit vhodné okrasné květiny, ukotvit lavičku, položit mlatový chodníček, díky kterému se zpřístupní prostor kříže pro lidi na pokládání svící při uctívání svých pozůstalých atd).

Zelená Hrabová, z.s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Kontakt

Zelená Hrabová, z.s.

zelenahrabova@seznam.cz
IČ: 06145655
Paskovská 664/31
Ostrava-Hrabová
72000

Bc. Jana Václavíková, DiS.

tel. 774 854 456
vaclavikova.jana@gmail.com

Jana Batelková, MBA

tel. 733 195 735
Jajka.b@seznam.cz