Kterých nejčastějších omylů se v péči o zeleň dopouštějí obce?


8. 10. 2018

Každodenní praxe správců zeleně potvrzuje nutnost věnovat se městské zeleni systémově. Nedodržení osvědčených principů je základem pro hromadění následných problémů.

Chyby a omyly, kterých se obce v péči o zeleň často dopouštějí, se později projeví na kvalitativním stavu zeleně. Zjednodušeně řečeno – omyl je nesprávná představa. Jaké jsou tedy nejčastější nesprávné představy, kterých se při správě zeleně našich obcí dopouštíme?

1) Absence provozních a plánovacích podkladů.
… nepotřebuji žádné podklady, protože svoji obec (zeleň) znám sám nejlépe …

Současná správa zeleně zahrnuje oblasti plánování, zakládání a péči o sídelní zeleň při důrazu na optimálním využití disponibilních zdrojů. Jedná se o velmi specifickou oblast, která je primárně určena všemi specifiky zahradní a krajinářské architektury. Tato specifika vycházejí především z biotické povahy předmětu její činnosti. Nástroje správy zeleně tvoří především: pasport zeleně, dendrologický průzkum s návrhem pěstebních opatření, územní studie rozvoje systému zeleně (dříve generel zeleně), plán péče a rozvojové projekty pro jednotlivé objekty zeleně (parky, nábřeží…)

Základním předpokladem pro dobře fungující správy zeleně je bezpodmínečná existence provázaných (logicky pořizovaných, aktuálních) nástrojů pro výkon správy zeleně.

2) Nerespektování diferencované intenzity péče
… mám absolutní nedostatek finančních prostředků, tak posekáme trávník ze severu města na jih… a pak uvidíme…

O nutnosti udržovat plochy zeleně různou intenzitou panuje naprostá oborová shoda. Intenzita udržovací péče odráží především význam plochy v systému zeleně obce. Tento význam je určen nejen její polohou, ale také dalšími aspekty (dostupnost, bezbariérovost, atraktivita…). Nedostatek disponibilních finančních prostředků pro zajištění udržovací péče je v našich podmínkách obecným jevem.

Systémovým opatřením je profesionálně stanovit nutnou a odpovídající intenzitu péče pro všechny plochy zeleně v obci.

3) Neznalost skutečných nákladů (rozpočtu) na péči
… květinové záhony jsou pro naši obec nepřiměřeným luxusem, nejnižší náklady na údržbu máme u trávníku…

Bezpodmínečně nutným podkladem pro hospodárné využití rozpočtu na péči o zeleň je pasport zeleně, který stanovuje zastoupení jednotlivých vegetačních prvků (např. trávník, květinové záhony, dřeviny) na plochách zeleně. Z hlediska oborových potřeb je užitečné vyhodnocení nákladů na udržovací péči jednotlivých vegetačních prvků (VP) minimálně ze dvou pohledů. První hledisko představují jednotkové náklady na udržovací péči VP – jako významný oborový normativ, jehož správné používání může výrazně ovlivnit racionalizaci péče o veřejnou zeleň. Druhý pohled vychází ze zastoupení VP v systémech zeleně sídel a informuje o reálných nákladech na údržbu. Nejvyšší jednotkové náklady jsou např. u letničkových záhonů, při pěstování rostlin v nádobách atd. Nejvyšší celkové náklady na udržovací péči VP v systémech zeleně sídel jsou vynakládány na trávníky (tato skutečnost je daná jejich dominantním zastoupením).

Pro jednotlivé vegetační a technické prvky je nutno znát technologii udržovací péče a náklady na jednotlivé pracovní operace. Je nutné mít informace o zastoupení vegetačních prvků.

4) Ignorance oborových standardů
… oborové normy jsou překonané – vše záleží na dobré domluvě s dodavatelem…

ČSN (83 9011-61, které nabyly účinnosti od 1. března 2006) obsahují pro oblast péče o zeleň důležité technické specifikace nebo jiná určující kritéria používaná jako pravidla, směrnice, pokyny nebo definice charakteristik zajišťující, aby materiály, výrobky, postupy a služby vyhovovaly danému účelu. Pro oblast ošetřování stromů vznikly Standardy péče o přírodu a krajinu (v roce 2013 schválený SPPK A02 002:2013 Řez stromů, Standard SPPK A02 002:2015 Řez stromů – I. revize 2015).
Technické normy jsou základními odbornými dokumenty a jako takové jsou považovány za základní oborové standardy. Pro správce zeleně představují základní oborovou oporu. Jejich znalost, praktická aplikace i důsledná kontrola, jsou nezbytné k řádnému výkonu této profese.

5) Chybná výběrová řízení v péči o zeleň
… nejnižší nabídková cena vyřeší všechny naše problémy…

Základem pro zadání veřejné zakázky jsou profesionálně zpracované podklady – zejména vhodná struktura a podrobnost »výkazu výměr« a optimální stanovení technologií udržovací péče, resp. uživatelských standardů. Správná volba způsobu zadání veřejné zakázky souvisí nejen s vlastním výběrovým řízením (získání optimální ceny zakázky, výběr profesionálního dodavatele), ale také se schopností následné kontroly plnění na straně odběratele.
Doporučený postup pro výběr dodavatele na údržbu zeleně byl v roce 2013 zpracován péčí Svazu zakládání a údržby zeleně.

Zdroj: https://moderniobec.cz/kterych-nejcastejsich-omylu-se-v-peci-o-zelen-dopousteji-obce/

Spolkem Zelená Hrabová, z.s. neustále upozorňujeme na nutnost adekvátní péče o zeleň na území Ostravy-Hrabové. Pokud vezmeme pod drobnohled největší veřejný prostor na území Hrabové, tedy kolonii Šídlovec, je patrné, že zeleň je zde v tristním stavu. Neprořezané stromy, proschlé koruny, umírající aleje, žádný nově vysazený květinový záhon či oživené „náměstí“ před obchodem Budoucnost.

Revitalizace Šídlovce je na dobré cestě, proto budeme nadále apelovat a konstruktivně přispívat k naplnění celkově plánované vize. Zdá se, že nespočet komentářů na neopečovávanou zeleň, bude úřadem vyslyšen. Bude rovněž záležet na našich zastupitelích, aby projekt revitalizace schválili.

Adekvátní údržba a péče o nově vysazené a arboristicky ošetřené stávající stromy a keře, bude v nadcházejících letech také určitě velmi důležitá a klíčová. Věříme, že úřad v brzké době zajistí zástupce, který bude mít agendu zeleně na starosti a který bude danou práci dělat s radostí a péči, protože to se vždy projeví na odvedeném díle.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Kontakt

Zelená Hrabová, z.s.

zelenahrabova@seznam.cz
IČ: 06145655
Paskovská 664/31
Ostrava-Hrabová
72000

Bc. Jana Václavíková, DiS.

tel. 774 854 456
vaclavikova.jana@gmail.com

Jana Batelková, MBA

tel. 733 195 735
Jajka.b@seznam.cz